DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wstęp Deklaracji

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  www.biblioteka.ustron.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.12.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji : 01.11.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: biblioteka@ustron.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły , Rynek 4,43-450 Ustroń.
 • Zarządcą budynku jest Urząd Miasta Ustroń.
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia główne od ul. Rynek oraz boczne od ul.Brody.
 • Oba wejścia mają schody i nie mają ułatwień dla wózków inwalidzkich .
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia  nie są zabezpieczone bramkami.
 • Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
 1. Budynek: Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły, Filia nr 1, Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobieganiu Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu, ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń.
 • Zarządcą budynku jest Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobieganiu Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu
 • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Szpitalnej.
 • Lokal znajduje się na parterze (wysokim) szpitala.
 • Do wejścia prowadzą schody z ułatwieniami dla wózków inwalidzkich
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku jest winda.
 • W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem  wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
 1. Budynek: Miejska Biblioteka Publiczna im. J.Wantuły, Filia nr 2, Sanatorium „Równica”, Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A., ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń.
 • Zarządcą budynku jest Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A.
 • Do lokalu filii prowadzi jedno wejście od ul. Sanatoryjnej..
 • Lokal znajduje się na parterze - bez schodów, z możliwością wjechania wózkiem inwalidzkim.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma windy.
 • Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem  wyznaczono miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.