OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie ws. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących koncepcji zadania pn. "Przebudowa wraz z wyposażeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu"

Zarządzenie Nr .....2..../2017
DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. JANA WANTUŁY W USTRONIU

z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących koncepcji zadania

 1. „Przebudowa wraz z wyposażeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu”

 

Na podstawie § 4, ust. 1 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu, w związku z pkt VII, ppkt 4 Regulaminu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 oraz z opracowaniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa wraz z wyposażeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu”

 

Dyrektor Biblioteki

Zarządza

 

 • 1. 

Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczące koncepcji zadania
pn. „Przebudowa wraz z wyposażeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu”– stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

 • 2.
 1. Forma przeprowadzenia konsultacji polegać będzie na możliwości wypowiedzenia się na forum dyskusyjnym z użyciem strony internetowej www.forum.ustron.pl.
 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 15 maja 2017 r. a termin ich zakończenia na dzień 22 maja 2017 r.
 3. Zasięgiem terytorialnym konsultacji objęty jest obszar całego Miasta Ustroń.
 4. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane za pośrednictwem strony internetowej: www.forum.ustron.pl, strony internetowej Biblioteki: http://biblioteka.ustron.pl oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Bibliotece.
 5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Pani Beata Grudzień.
 • 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pliki do pobrania