"ZWIERZĘ, JAKIE JEST, KAŻDY WIDZI" - KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO

„ZWIERZĘ, JAKIE JEST, KAŻDY WIDZI”

                                                  I.    Zasady ogólne

1.      Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczno-literacki „Zwierzę, jakie jest, każdy widzi”, zwany dalej Konkursem.

2.      Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły z siedzibą w Ustroniu, Rynek 4 oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 z siedzibą w Ustroniu, ul. Partyzantów 2.

3.      Konkurs odbywa się w terminie do 21. marca 2016 r. Rozstrzygnięcie jest planowane do 22. kwietnia 2016 r. (Światowy Dzień Książki).

                                                II.     Cel Konkursu

1.      Celem Konkursu jest rozwijanie kreatywności plastycznej i literackiej dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych, integracja środowiska lokalnego, uwrażliwianie na potrzeby zwierząt. Planowanym efektem Konkursu jest wydanie prac w formie broszury i wręczenie jej jako nagrody wyróżnionym osobom, a także zorganizowanie wernisażu wyróżnionych prac.

                                               III.  Prace konkursowe

1.      Praca składa się z dwóch integralnych części : pracy plastycznej, przedstawiającej wizerunek zwierzęcia  oraz wiersza, stanowiącego komentarz do pracy plastycznej i będącego również jej elementem. Technika pracy dowolna : kolaż, rysunek, malarstwo, grafika komputerowa –na papierze. Wiersz  oraz  ilustracja razem tworzą format A-3 (po złożeniu w pionie lub poziomie). W pracy można dowolnie łączyć tekst z obrazem (dopuszczalne formy typograficzne, gdzie litera buduje obraz).

2.      Prace konkursowe będą oceniane (w odpowiednich kategoriach wiekowych) przez jury wybrane przez organizatorów.

3.      Premiowana samodzielność prac! Dzieci nie pomagają dorosłym i odwrotnie!

4.      Prace niezgodne z regulaminem nie będą brały udziału w konkursie.

                                           IV.   Uczestnicy Konkursu

1.      W Konkursie mogą brać udział dzieci i dorośli mieszkańcy Ustronia. W przypadku osób niepełnoletnich, chcących przystąpić do konkursu, konieczne jest przedstawienie zgody rodzica lub opiekuna prawnego, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. W przypadku osób dorosłych konieczne jest wypełnienie załącznika nr 2.

2.      Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

                                            V.   Nagrody

 1.  Wyróżnione prace zostaną wydane w publikacji pokonkursowej.

 2. Każdy wyróżniony zostaje nagrodzony publikacją pokonkursową oraz nagrodami rzeczowymi.

 3.  Jury zastrzega sobie podział nagród zgodny z niezależną oceną prac konkursowych.

                                        VI.  Zgłaszanie prac konkursowych

1.    Prace (imię, nazwisko, wiek uczestnika)  można składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej lub w Bibliotece Szkoły Podstawowej Nr 1.

2.    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 8542340.