Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu

Regulamin wypożyczalni dla dzieci

2 lutego 2023

Regulamin wypożyczalni dla dzieci

§ 1

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA
1. Z Czytelni i Wypożyczalni mogą korzystać wszystkie osoby do lat 16 oraz, a w szczególnych przypadkach osoby dorosłe.
2. Korzystanie z Wypożyczalni i Czytelni jest bezpłatne.
3. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Czytelnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian danych, wyszczególnionych w zobowiązaniu.
5. Biblioteka nie odpowiada za pozostawione w szatni rzeczy.
6. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Biblioteki.

§ 2
ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW
1. Wypożyczeń do domu dokonuje się wyłącznie za pomocą karty bibliotecznej.
2. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 5 książek (tytułów) na okres 1 miesiąca.
3. Bibliotekarz w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby książek.
4. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu książek o następny miesiąc, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
5. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu książek winna być zgłaszana najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu książek.
6. Na prośbę Czytelnika Bibliotekarz może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
7. Zamówienie jest ważne 2 dni od dnia zwrotu książki.
8. Zamawiający zobowiązany jest do dowiadywania się, czy zarezerwowana książka jest już dostępna.
9. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa również opłatę równą kosztom wysyłki.
10. Czytelnik może wypożyczyć książki po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki.
11. Za zagubienie lub zniszczenie książek będących własnością Biblioteki odpowiada Czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Oddziału dla Dzieci w zależności od stopnia jej uszkodzenia oraz aktualnej ceny książki na rynku.
Za przetrzymywanie książek i innych materiałów bibliotecznych ponad termin określony w § 2 ust. 2 Biblioteka pobiera opłaty od książki i audiobooka za każdy dzień po terminie zwrotu. Wysokość opłat reguluje cennik stanowiący załącznik nr 1.
12. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Bibliotekarz wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.
13. Czytelnicy nie będący stałymi mieszkańcami miasta Ustronia i powiatu cieszyńskiego mogą wypożyczyć jednorazowo 2 woluminy. Studentom dodatkowo wbija się do indeksu pieczątkę informującą o wypożyczeniu książek. Po zaprzestaniu korzystania z Biblioteki studenci otrzymują informację o zwrocie książek.
14. Z księgozbioru podręcznego Czytelni (encyklopedii, słowników i innych wartościowych pozycji) korzysta się na miejscu.
15. Bibliotekarze na prośbę Czytelnika udzielają informacji, pomagają w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, itp.

§ 3
SKARGI I WNIOSKI
1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.

§ 4
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.
2. Decyzję w tych sprawach podejmuje dyrektor Biblioteki.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01. 01. 2012 r.

 


ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU WYPOŻYCZALNI MBP USTROŃ.

 

OPŁATA ZA PRZETRZYMYWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH – 0,10 pln za 1 dzień.

 


Ustroń,01. 08. 2012 r.