Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu

Regulamin wypożyczalni dla dorosłych

2 lutego 2023

Regulamin Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Wantuły W Ustroniu

§ 1 Ogólne zasady korzystania z biblioteki

1. Z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu może korzystać każdy zainteresowany.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
a) okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie) lub paszport (cudzoziemcy), lub legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie) - osoby niepełnoletnie, poza legitymacją szkolną, zobowiązane są do podania numeru PESEL;
b) na karcie zapisu zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach statystycznych oraz związanych z realizacją podstawowych zadań bibliotecznych wynikających z przepisów prawa;
c) potwierdzić własnoręcznym podpisem prawdziwość danych (szczególnie adresowych) zawartych w Oświadczeniu Użytkownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu oraz świadomość konsekwencji, jakie wynikają z art. 66 § 1 Kodeksu Wykroczeń w przypadku potwierdzenia nieprawdy.

4. Za niepełnoletniego czytelnika (do 18 roku życia) odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku chęci korzystania przez niepełnoletniego czytelnika ze zbiorów dla dorosłych niezbędne jest okazanie pisemnej zgody rodziców w Wypożyczalni dla dorosłych, Czytelni ogólnej lub jednej z filii Biblioteki.
5. Potwierdzeniem zapisu jest karta biblioteczna, którą czytelnik ma obowiązek własnoręcznie podpisać w obecności bibliotekarza. Wydanie karty bibliotecznej jest bezpłatne. Karta biblioteczna umożliwia korzystanie ze zbiorów w Wypożyczalni dla Dorosłych i Oddziale dla Dzieci.
6. Wypożyczanie książek możliwe jest wyłącznie po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej.
7. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.
8. Czytelnik zobowiązany jest do chronienia karty bibliotecznej przed zniszczeniem i zgubieniem. Zgubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić do Biblioteki, celem zablokowania konta. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczenia dokonane na utraconą kartę biblioteczną, do czasu zgłoszenia jej zgubienia lub kradzieży.
9. Konto czytelnicze otwarte na podstawie zobowiązania podlega prolongacie raz do roku.
10.Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych.
11. Dane osobowe czytelnika podlegają ścisłej ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.
12. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z biblioteki.
13. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia posiłków i napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
14. Bibliotekarz może odmówić obsługi czytelnika będącego w stanie nietrzeźwym, zachowującego się głośno i agresywnie lub zakłócającego w inny sposób porządek.


§ 2 Zasady korzystania ze zbiorów
1. W Wypożyczalni dla Dorosłych wypożyczać można jednorazowo do 5 książek i do 2 audiobooków.
2. Książki i audiobooki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. Po upływie tego czasu istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prośba o prolongatę powinna być zgłaszana osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu upływu terminu ich zwrotu.
4. Biblioteka może zażądać zwrotu materiałów bibliotecznych przed terminem ustalonym w ust. 2, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
5. Na prośbę czytelnika biblioteka może w miarę możliwości zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Zamówienie jest ważne 7 dni od dnia zwrotu książki. Maksymalnie można zarezerwować 5 pozycji.
6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informacje, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego pozycja. Na prośbę Czytelnika biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
7. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
8. Wypożyczenia oraz zwroty wypożyczonych wcześniej materiałów bibliotecznych czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza.
9. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o materiałach bibliotecznych, pomaga w ich doborze, korzystaniu z bibliografii, katalogów, baz danych oraz wydawnictw informacyjnych.

§ 3 Kaucje
1. Czytelnicy nie będący stałymi mieszkańcami miasta Ustronia i powiatu cieszyńskiego mogą wypożyczyć jednorazowo 2 woluminy. Za wypożyczenie książki szczególnie cennej (książki popularnonaukowe i naukowe) pobierana jest jednorazowa kaucja (zwrotna) wysokości ustalonej przez kierownika wypożyczalni lub inną osobę upoważnioną. Kaucja taka wynosi minimum dwukrotną wartość ceny rynkowej książki.
2. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nie odebrana kwota kaucji jest przejmowana jako dochód własny instytucji.
3. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.

§ 4 Przetrzymywanie materiałów bibliotecznych
1. Za przetrzymywanie książek i innych materiałów bibliotecznych ponad termin określony w § 2 ust. 2 biblioteka pobiera opłaty od książki i audiobooka za każdy dzień po terminie zwrotu. Wysokość opłat reguluje cennik stanowiący załącznik nr 1.
2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienie w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych, pokrywa koszty pisemnego upomnienia.
3. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub audiobooka i uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 5 Poszanowanie i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych
1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala pracownik wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki lub audiobooka oraz stopnia ich uszkodzenia.
3. Czytelnik może, za zgodą pracownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych, inne książki lub audiobooki, nie mniejszej wartości, które będą przydatne w zbiorach biblioteki.

§ 6 Skargi i wnioski
Ewentualne skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do „Książki skarg i wniosków” dostępnej w Wypożyczalni dla Dorosłych.

§ 7 Przepisy końcowe
1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania do zawartych w nim postanowień.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.
3. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

Ustroń. 01.09.2015 r.