Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu

REGULAMIN CZYTELNI

8 grudnia 2015

Regulamin korzystania
z Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu

 § 1

Ogólne zasady korzystania

 1.        Z Czytelni może korzystać każdy zainteresowany.

2.        Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.

3.        Korzystający z Czytelni okazuje dyżurującemu bibliotekarzowi ważny dokument
z fotografią.

 

 

4.        Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu obecności.

5.        Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

6.        Miejsca w Czytelni zajmuje się dowolnie.

7.        W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, wprowadzania zwierząt oraz korzystania z telefonów komórkowych.

8.        W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać
z Czytelni.

§ 2

Zasady korzystania ze zbiorów

 1.        W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, z innych zbiorów Biblioteki oraz
z książek sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, a także z własnych materiałów.

2.        Zbiory Czytelni udostępniane są na miejscu.

3.        Przyniesione ze sobą książki czytelnik zobowiązany jest zgłosić u dyżurującego bibliotekarza.

4.        Z księgozbioru Czytelni korzysta się za pośrednictwem bibliotekarza.

5.        Z czasopism bieżących czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza, zobowiązany jest jednak do zgłaszania czytanych tytułów.

6.        Jeżeli czytelnik zamierza w następnych dniach korzystać z książki dostarczonej spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją zatrzymać w Czytelni do dyspozycji   czytelnika.

7.        Na prośbę czytelnika rezerwuje się książki, z których chwilowo korzysta ktoś inny.

8.        Wynoszenie materiałów bibliotecznych bez zgody bibliotekarza jest zabronione.

9.        Przed opuszczeniem Czytelni czytelnik zwraca książki i czasopisma.

10.    Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.

11.    Czytelnik może wypożyczać na okres dwóch tygodni czasopisma
(do 6 egzemplarzy). Miesięczniki z trzech ostatnich miesięcy, tygodniki i dzienniki z ostatniego miesiąca nie będą wypożyczane na zewnątrz.

12.    Istnieje możliwość wypożyczenia książek i czasopism „na noc”. W takim przypadku można książki lub prasę wypożyczyć na 15 min przed zamknięciem, a oddać je następnego dnia  zaraz po otwarciu Czytelni.

13.    Możliwe jest również wypożyczenie książek i czasopism „na weekend”. Można wtedy książkę wypożyczyć w piątek o godz. 17.30, a oddać ją w poniedziałek o godz. 8.00.

14.    Ze zbiorów Biblioteki wykonuje się odpłatnie kopie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wysokość opłat reguluje cennik.

§ 3

Poszanowanie i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych

 1.        Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i sprzętu znajdujących się w Czytelni. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2.        Za uszkodzone zbiory czytelnik uiszcza odszkodowanie, którego wysokość określa  dyrektor Biblioteki.

§ 4

Skargi i wnioski

 Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do Książki skarg i wniosków, znajdującej się

w Bibliotece.

§ 5

Przepisy końcowe

 1.        Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania  do zawartych w nim postanowień.

2.        Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo,  a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania
z Czytelni.

3.        Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.

 

 

 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2015 r.