Regulamin korzystania z czytelni

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lutego 2023

Regulamin korzystania z Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu

§ 2
Ogólne zasady korzystania

1. Z Czytelni może korzystać każdy zainteresowany.
2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.
3. Korzystający z Czytelni okazuje dyżurującemu bibliotekarzowi ważny dokument
z fotografią.
4. Czytelnik zobowiązany jest wpisać się do zeszytu obecności.
5. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
6.Miejsca w Czytelni zajmuje się dowolnie.
7. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów, wprowadzania zwierząt oraz korzystania z telefonów komórkowych.
8. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Czytelni.

§ 2
Zasady korzystania ze zbiorów

1. W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, z innych zbiorów Biblioteki oraz
z książek sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, a także z własnych materiałów.
2. Zbiory Czytelni udostępniane są na miejscu.
3. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zobowiązany jest zgłosić u dyżurującego bibliotekarza.
4.Z księgozbioru Czytelni korzysta się za pośrednictwem bibliotekarza.
5.Z czasopism bieżących czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza, zobowiązany jest jednak do zgłaszania czytanych tytułów.
6.Jeżeli czytelnik zamierza w następnych dniach korzystać z książki dostarczonej spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może ją zatrzymać w Czytelni do dyspozycji czytelnika.
7. Na prośbę czytelnika rezerwuje się książki, z których chwilowo korzysta ktoś inny.
8.Wynoszenie materiałów bibliotecznych bez zgody bibliotekarza jest zabronione.
9. Przed opuszczeniem Czytelni czytelnik zwraca książki i czasopisma.
10.Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w Bibliotece.
11. Czytelnik może wypożyczać na okres dwóch tygodni czasopisma
(do 6 egzemplarzy). Miesięczniki z trzech ostatnich miesięcy, tygodniki i dzienniki z ostatniego miesiąca nie będą wypożyczane na zewnątrz.
12. Istnieje możliwość wypożyczenia książek i czasopism „na noc”. W takim przypadku można książki lub prasę wypożyczyć na 15 min przed zamknięciem, a oddać je następnego dnia zaraz po otwarciu Czytelni.
13. Możliwe jest również wypożyczenie książek i czasopism „na weekend”. Można wtedy książkę wypożyczyć w piątek o godz. 17.30, a oddać ją w poniedziałek o godz. 8.00.
14. Ze zbiorów Biblioteki wykonuje się odpłatnie kopie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wysokość opłat reguluje cennik.

§ 3
Poszanowanie i zabezpieczenie materiałów bibliotecznych

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i sprzętu znajdujących się w Czytelni. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za uszkodzone zbiory czytelnik uiszcza odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor Biblioteki.

§ 4
Skargi i wnioski

Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do Książki skarg i wniosków, znajdującej się w Bibliotece.

§ 5
Przepisy końcowe

1.Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania do zawartych w nim postanowień.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni.
3.Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.


Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2015 r.