STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA WANTUŁY W USTRONIU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2015

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA WANTUŁY W USTRONIU


I. Przepisy ogólne

§ 1

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły w Ustroniu, zwana dalej „Biblioteką”, została utworzona na mocy uchwały nr 43 Gminnej Rady Narodowej w Ustroniu z dnia 8 września 1948 r. oraz mianowana imieniem Jana Wantuły uchwałą nr 7 Miejskiej Rady Narodowej z 25 marca1959 r.

2. Biblioteka działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
b) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),
c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)
3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i podlega merytorycznemu nadzorowi Śląskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach.

§ 2

1. Siedzibą Biblioteki jest Ustroń, a terenem działania obszar miasta Ustroń.
2. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem
jest Miasto Ustroń.
3. Biblioteka wpisana jest do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez organizatora po numerem 1
4. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta.
5. Biblioteka używa następujących pieczęci:
a) podłużnej o pełnym brzmieniu: „Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły
43-450 Ustroń ul. Rynek 4”,
b) okrągłej zawierającej w otoku napis o pełnym brzmieniu: „Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły”.
6. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki, po zaciągnięciu opinii Organizatora.

II. Cele i zadania Biblioteki

§ 3

1. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną i służy do:
a) zaspokajania i rozwijania potrzeb czytelniczych, informacyjnych, kulturalnych, oświatowych i naukowych mieszkańców miasta,
b) upowszechniania wiedzy i nauki.
2. Warunki i sposób korzystania ze zbiorów Biblioteki określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki.
3. Do zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych utrwalonych
w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i regionu,
2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej
i popularyzatorskiej,
4) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych społeczności miasta,
6) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta,
7) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych
i faktograficznych,
8) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki
i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta.
4. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.
5. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania naukowych, dydaktycznych
i kulturalnych potrzeb społeczności miasta i realizacji zasad polityki bibliotecznej.


III. Organy Biblioteki i jej organizacja.

§ 4

1. Działalnością Biblioteki kieruje Dyrektor, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
za realizację zadań.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach.
3. Dyrektor jest uprawniony do dokonywania samodzielnie czynności prawnych w imieniu Biblioteki.
4. Dyrektor wykonuje wobec pracowników czynności pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy.
5. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki przy pomocy głównego księgowego oraz swojego zastępcy wyznaczonego w razie nieobecności Dyrektora.

§ 5

1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki, po zaciągnięciu opinii Organizatora.
2. Biblioteka zatrudnia pracowników służby bibliotecznej i bibliotekarzy dyplomowanych oraz pracowników administracji i obsługi.
3. Biblioteka może zatrudniać, w razie potrzeby innych zawodów związanych z jej działalnością.
4. Na stanowiskach Dyrektora oraz na stanowiskach bibliotekarskich zatrudnia się osoby posiadające kwalifikacje bibliotekarskie określone w odrębnych przepisach.
5. Pozostali pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
6. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalone są w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.
7. Wynagrodzenie dla Dyrektora Biblioteki ustala Burmistrz Miasta.

§ 6

1. Biblioteka wszystkie swoje zadania wykonuje w siedzibie głównej mieszczącej się w budynku przy ulicy Rynek 4.
2. Poza siedzibą główną dodatkowo funkcjonują filie biblioteki:
a) Filia nr 1 mieszcząca się w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym przy ulicy Szpitalnej 11,
b) Filia nr 2 mieszcząca się w Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym „Ustroń” S.A.w Ustroniu przy ulicy Sanatoryjnej 5.
3. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.


IV. Gospodarka finansowa Biblioteki.

§ 7

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Biblioteka jest zaliczana do samorządowego sektora finansów publicznych.
3. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z bieżących przychodów.
4. Środki niezbędne do prowadzenia działalności bibliotecznej, a w szczególności:
a) wyposażenie,
b) zakup materiałów bibliotecznych,
c) doskonalenie zawodowe pracowników,
d) wynagrodzenia pracowników,
e) utrzymanie i eksploatację majątku
zapewnia Organizator.
5. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:
a) dotacji z budżetu miasta,
b) wpływów, o których mowa w § 9 ust. 2,
c) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
d) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
e) innych źródeł.

§ 8

1. Wysokość rocznej dotacji dla Biblioteki ustala Organizator na podstawie zatwierdzanego przez Dyrektora rocznego programu działalności Biblioteki, stanowiącego podstawę gospodarki finansowej Biblioteki.
2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.
3. Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

§ 9

1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Biblioteka może pobierać następujące opłaty:
a) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
b) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych.,
c) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
d) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
e) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt a i b, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.


§ 10

Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej Biblioteki określa ustawa o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 11

Dyrektor corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 3.


V. Postanowienia końcowe

§ 12

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Miasta, w trybie właściwym dla jego nadania.